Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Управляващият орган по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 анонсира предстоящото откриване на 5-тата покана за набиране на проектни предложения, която ще бъде обявена на 15 февруари 2019 година. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и […]

Read more
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните […]

Read more
МИГ Белово, Септември, Велинград с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.033 „МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за МИГ Белово, Септември, Велинград с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.033 „МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

МИГ Белово, Септември, Велинград с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.033 „МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020г. Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда и управлението […]

Read more
УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща sp@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 18.01.2019 г. (включително). След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани. Обръщаме Ви внимание, че на […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” – 31.12.2018 г.
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” – 31.12.2018 г.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” – 31.12.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. кани желаещите да подават проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като  обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”. Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 […]

Read more
Архивирана информация по ПМДР във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Архивирана информация по ПМДР във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Архивирана информация по ПМДР във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове

Във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) уведомява всички кандидати и бенефициенти по ПМДР, че цялата налична информация по ПМДР, публикувана преди стартиране на новия единен портал, е налична в секция „Архив“, както е онагледено ТУК. 

Read more