Инсталации за преработка на отпадъци ще се строят в Елхово и Болярово
By     |    ян. 31, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Инсталации за преработка на отпадъци ще се строят в Елхово и Болярово

Инсталации за преработка на отпадъци ще се строят в Елхово и Болярово

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа днес договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци за общините Елхово и Болярово. Проектът включва компостираща инсталация с капацитет 4000 тона годишно и инсталация за предварително третиране с капацитет 1600 тона годишно. До момента в двете общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С успешното […]

Read more
ОПРЧР намали наполовина изискването към общините за минимален брой потребители на „Патронажна грижа“
By     |    ян. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР намали наполовина изискването към общините за минимален брой потребители на „Патронажна грижа“

ОПРЧР намали наполовина изискването към общините за минимален брой потребители на „Патронажна грижа“

Минималният брой потребители на „Патронажна грижа“, за който може да бъде подаден проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е намален от 100 на 50 потребители. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова при откриването на Информационен ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който се проведе във Велико Търново. Общините, […]

Read more
Отворено е кандидатстването по процедура G16M1OP002-5.003 – Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух
By     |    ян. 29, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Отворено е кандидатстването по процедура G16M1OP002-5.003 – Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

Отворено е кандидатстването по процедура G16M1OP002-5.003 – Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Допустими за […]

Read more
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
By     |    ян. 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ МРРБ) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари“, в рамките на Приоритетна ос 1 на Програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Първият информационен […]

Read more
Обществено обсъждане на документите по процедура BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ мярка 2.3
By     |    ян. 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на документите по процедура BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ мярка 2.3

Обществено обсъждане на документите по процедура BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ мярка 2.3

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, и приложенията към тях. Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви […]

Read more
Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти по процедурата за избор на финансови посредници за „Микрокредитиране със споделен риск“
By     |    ян. 25, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти по процедурата за избор на финансови посредници за „Микрокредитиране със споделен риск“

Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти по процедурата за избор на финансови посредници за „Микрокредитиране със споделен риск“

Отворени са първоначалните оферти, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск“. Той е финансиран със средстваот Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР). Общият бюджет на финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв., разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на […]

Read more