Приключи информационната кампания за процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК
By     |    февр. 5, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Приключи информационната кампания за процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК

Приключи информационната кампания за процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК

С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Информационният ден беше открит от  г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката, която подчерта, че по тази процедура се дава съществено предимство на предприятията, […]

Read more
УО на ОПРЧР отвори за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“
By     |    февр. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УО на ОПРЧР отвори за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“

УО на ОПРЧР отвори за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“

На 1 февруари 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отвори за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“, чиято цел е да подкрепи за съвместни действия социалните партньори при разработването и въвеждането на нови практики за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие. Общият бюджет на схемата е 10 млн. лева. С проекти могат да кандидатстват представителните организации на работодателите и на работниците и […]

Read more
Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за участие в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България
By     |    февр. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за участие в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за участие в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за изразяване на интерес за участие в гаранционен механизъм, реализиран от Фонд на фондовете и ЕБВР със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Цел на гаранционния инструмент е да предостави достъп на допустимите консолидирани ВиК оператори до дългосрочно финансиране за реализация на техните инвестиционни проекти за развитие на ВиК сектора в България.   Гаранциите ще се издават от ЕБВР на проектно […]

Read more
Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР
By     |    февр. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР

Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР

От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта на процедурата е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. По процедура „Умения“ ще се финансира провеждането на специфични обучения за […]

Read more
МИГ „Поморие“ обявява подбор на проекти по Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” BG05M9OP001-1.053
By     |    февр. 1, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за МИГ „Поморие“ обявява подбор на проекти по Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” BG05M9OP001-1.053

МИГ „Поморие“ обявява подбор на проекти по Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” BG05M9OP001-1.053

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на […]

Read more
Фондовете за градско развитие продължават набиране на проектни предложения
By     |    ян. 31, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Фондовете за градско развитие продължават набиране на проектни предложения

Фондовете за градско развитие продължават набиране на проектни предложения

Двата финансови посредника, избрани от Фонд на фондовете за управлението на Фонд за градско развитие, обявиха покани за набиране на проектни предложения. ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти за финансиране чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна […]

Read more