10 дек.
2015
Posted in: Обяви
By    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ИА ВКВПД ПО ОПАК 2007-2013Г.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ИА ВКВПД ПО ОПАК 2007-2013Г.

logo ESF VKVPD

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ , ГАРАНТИРАЩИ КАЧЕСТВЕНОТО ИМ ПРЕДЛАГАНЕ“   ПО ОПАК 2007-2013Г.

На 10.12.2015 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ отчита реализацията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, с който се финализира изпълнението на проект № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички планирани дейности, по разработване и внедряване на електронни административни услуги , покриване на международни стандарти и по внедряване на софтуер за управление на информационната сигурност, бяха успешно реализирани.

Целевите групи по проекта са военнослужещи, граждани, Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” и нейните териториални подразделения.

Като резултати по проекта са изградени е-портал за административни електронни услуги, е-портал за резервационната система в почивните бази на МО и система за предоставяне на електронни услуги за социални дейности.

Също така са покрити международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 и бяха проведени обучения, за 50 от служителите на агенцията, гарантиращи високо квалифицирани служители, които да работят със новите системи и да бъдат максимално ефективни и полезни на гражданите и бизнеса.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ИА „ВКВПД“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОПАК.”

Източник: http://www.eufunds.bg/

(Visited 28 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.