17 май
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ


ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДЕ УЛЕСНЕН ДОСТЪПЪТ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЯЗВИМИ ГРУПИ ДО ФИНАНСИРАНЕ

В офиса на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на бул. “Е. Тотлебен“ 30-32 в София в присъствието на представители на медиите, членовете на комисията за избор на финансови посредници са отворени получените заявления за участие. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.” с 13 обособени позиции. Това е първата процедура за избор на финансови посредници по реда на ЗОП, която Фондът на фондовете провежда. В определения от възложителя срок са получени заявления за участие за 10 обособени позиции. Сред подалите заявления участници са водещи банкови и финансови институции.

По три от обособените позиции срокът за получаване на заявления е удължен до 29.05.2017 г., тъй като в първоначално определения срок няма постъпили заявления по тези позиции.

Общо средствата, предоставени по ОПРЧР 2014-2020 г., са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които ще бъдат избрани в резултат на проведената процедура ще предоставят микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели.

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране на малкия, стартиращ бизнес, социално-отговорното банкиране. Още повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели. Те ще бъдат постигнати чрез микрокредитите, които финансовите посредници ще предоставят на крайните получатели. Крайните получатели, които могат да се възползват от предлаганите микрокредити са стартиращи и съществуващи социални предприятия.Освен тях стартиращи предприятия на предприемачи, попадащи в категорията „Уязвима група“, съгласно Документация за участие. Стартиращи микропредприятия на лица на възраст до 29 години, включително и не участващи в никаква форма на заетост, образование или обучение, чието седалище е на територията на страната, с изключение на Югозападен регион.

За допълнителна информация и въпроси, може да потърсите контакт на тел. 02 8014050 или на имейл office@fmfib.bg.

 

Източник: www.eufunds.bg

(Visited 10 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.