10 юли
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-3.001 – СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КАКТО И СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-3.001 – СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КАКТО И СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-3.001 – СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КАКТО И СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране, както и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия ”. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране ;

Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;

 Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

Разгледани са общо 927 проектни предложения по процедурата. Предложени за финансиране са 239 кандидати. За тях е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

В 10-дневен срок от одобрението на оценителния доклад на кандидатите, ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на БФП.

*Източник: www.eufunds.bg

(Visited 9 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.