14 ное.
2017
Posted in: Обяви
By    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

Процедура „Обучения и заетост за младите хора”

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“


Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0237-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „МИГ 23“ ЕООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие. В тази връзка бяха реализирани  съвкупност от дейности свързани със осигуряване на заетост, повишаване на квалификацията  и обучение по ключови компетенции за безработни лица от област София, и адекватно материално обезпечаване на техните работни места. В следствие на изпълнените дейности към края на проекта, се отчитат следните резултати: разкрити нови работни места и осигурена срочна заетост за период от 12 месеца, на 10 безработни и неактивни лица; закупено и внедрено производствено оборудване, за обезпечаване на новите работни места; повишена квалификацията и адаптиране на уменията на новонаетите лица към реалните нужди на работодателя. След края на проекта е гарантирана устойчива заетост за минимум 5 лица, които ще продължат професионалното си развитие в МИГ 23 ЕООД, след приключване на проектните дейности.

Проектът се изпълнява в периода от 15.08.2016 г. до 14.11.2017 г.Общата стойност на проекта е 158 120 лева, като от тях 134 402 лева от ЕСФ, а 23 718 лева са национално финансиране.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.