30 ное.
2017
Posted in: Обяви
By    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016-2017 година.

Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие. В тази връзка бяха реализирани  съвкупност от дейности свързани със осигуряване на заетост, повишаване на квалификацията  и обучение по ключови компетенции за безработни лица от област София, и адекватно материално обезпечаване на техните работни места. В следствие на изпълнените дейности към края на проекта, се отчитат следните резултати: разкрити нови работни места и осигурена срочна заетост за период от 12 месеца, на 7 безработни и неактивни лица; закупено и внедрено компютърно оборудване, за обезпечаване на новите работни места; повишена квалификацията и адаптиране на уменията на новонаетите лица към реалните нужди на работодателя. След края на проекта е гарантирана устойчива заетост за минимум 3 лица, които ще продължат професионалното си развитие в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, след приключване на проектните дейности.

Период на изпълнение: от 01/07/2016 г. до 30/11/2017 г.;

Обща стойност на проекта по бюджет е: 164 030,00 лв, от които национално финансиране: 24 604.50 лв. и финансиране от ЕСФ: 139 425.50 лв.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.