26 юни
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.

ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.

ПРОЦЕДУРА “ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” – СПРЯНА!

СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 “Обучения за заети лица”, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017 г.

До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение.

Управляващият орган информираха всички кандидати, които вече са подали проектни предложения по процедурата, че могат да оттеглят предложението си (след писмена молба към УО) или да подадат ново. В оценка ще бъде включен последният по време на подаване проект.

Източник: www.eufunds.bg


Припомняме условията на процедура “Обучения за заети лица”:

В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса. Да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Кой може да кандидатства с проекти?
Работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство с до 2-ма други работодатели

Какви дейности могат да се финансират?
I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети;
II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са:

 • Общуване на чужди езици;
 • Дигитална компетентност;

Лимити на средствата за един обучаем

1. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля:

  • за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
  • за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
  • за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
  • за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
  •  за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
  • за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

2. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за обучение за придобиване на ключови компетенции не може да надхвърля:

 • за обучения по „Общуване на чужди езици“ и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • за обучения по „Дигитална компетентност“ и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв..

Едно лице може да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности. Предвиденото обучение трябва да съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата или да е в сътоветствие със задълженията на обучаващите се.

Финансиране за един проект
При избран от канидата режим на финансиране „de minimis“:
– % на безвъзмездната финансва помощ (БФП): 100%
– минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
– максимален размер на БФП за проект: 391 000 лв.

При избран режим на финансиране „групово освобождаване“:
– % на безвъзмездната финансва помощ (БФП): от 50% до 70%
– минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
– максимален размер на БФП за проект: 3 911 660 лв.

Допустими целеви групи (обучаеми) по настоящата процедура са:

Заети лица (наети на трудов договор или самостоятелно наети) в микро, малки, средни и големи предприятия. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Лицата включени в обучение трябва да са заети в предприятия, развиващи дейност в следните приоритетни сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ; екологосъобразната икономика; „белия” сектор и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектори.

Ако обучаемите не са заети в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
– Да не притежават образование по-високо от средно
– Да са на възраст над 54 г.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.